دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : علیرضا   داوری

پست الکترونیکی : ardavari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه مهندسی هوا فضا (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)

علیرضا داوری

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

^